Algemene voorwaarden

Artikel 1: definities

Opdrachtnemer: Villa de Proosdij kvk-nummer: 14066420.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met opdrachtnemer een overeenkomst sluit.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer terzake één of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.

Annulering: de in schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk geen gebruik gemaakt wordt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten geheel of gedeeltelijk niet verleend worden

Kurkengeld: het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van Villa de Proosdij nuttigen van niet door Villa de Proosdij verstrekte drank.

Keukengeld: het bedrag verschuldigd terzake het in de ruimten van Villa de Proosdij nuttigen van niet door Villa de Proosdij verstrekte spijzen.

 

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1: de algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle offertes van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst.

2.2: afwijken van de algemene voorwaarden gelden slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3: zijn de algemene voorwaarden eenmaal rechtsgeldig tussen partijen toepasselijk verklaard op een overeenkomst, dan wordt de laatst geldende versie van de algemene voorwaarden toepasselijk geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen.

 

Artikel 3: offertes / overeenkomsten

3.1: alle door of namens opdrachtnemer gedane offertes zijn 7 dagen geldig, tenzij anders vermeld. Na deze periode vervallen eventuele opties en kan opdrachtnemer de gereserveerde capaciteit aanwenden voor andere aanvragen.

3.2: opdrachtnemer zendt aan opdrachtgever een opdrachtbevestiging. Maakt opdrachtgever niet binnen 5 dagen na verzending van de opdrachtbevestiging geen bezwaar tegen de daarin vervatte omschrijving van de opdracht, dan wordt de opdrachtbevestiging geacht een correcte en juiste weergave van de overeenkomst te bevatten.

 

Artikel 4: prijzen

4.1: alle prijzen zijn inclusief BTW. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd komen voor rekening van de opdrachtgever.

4.2: indien een of meer kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst een verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd deze verhogingen aan opdrachtgever door te belasten, zonder dat opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 5: betaling

5.1: de betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2: opdrachtgever is verplicht uiterlijk 8 dagen na het aangaan van de overeenkomst 50% van de totale overeengekomen prijs te voldoen. 30% van de totale overeengekomen prijs dient uiterlijk 30 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst te worden betaald.

5.2: indien de overeengekomen bedragen niet tijdig worden voldaan, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. De opdrachtgever is in ieder geval zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop betaald had moeten zijn in verzuim.

5.3: in geval de opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever vanaf datum verzuim tot aan datum algehele voldoening wettelijke (handels-)rente (art. 6:119 ev BW) verschuldigd alsmede de buitengerechtelijke kosten berekend conform rapport Voorwerk II.

5.4: opdrachtgever is niet gerechtigd zich te beroepen op enige vorm van verrekening.

5.5: eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever over de uitvoering van de overeenkomst, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij hij daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd.

 

Artikel 6: annuleringen

6.1: het staat opdrachtgever vrij om de uitvoering van de overeenkomst te annuleren, zonder dat daaraan kosten zijn verbonden, tot 10 dagen na ondertekening van de overeenkomst.

6.2: bij annuleringen tot 60 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst, dient opdrachtgever aan opdrachtnemer 50% van de totale overeengekomen prijs te voldoen.

6.3: bij annuleringen minder dan 60 dagen voor de uitvoering van de overeenkomst, dient opdrachtgever aan opdrachtnemer 80% van de totale overeengekomen prijs te voldoen.

6.4: annuleringen dienen schriftelijk te geschieden, waarbij geldt dat de dag, waarop de schriftelijke annulering de opdrachtnemer heeft bereikt, de dag van de annulering is ten behoeve van de berekening van het te betalen bedrag.

6.5: opdrachtnemer is steeds bevoegd de overeenkomst te annuleren op het moment dat de opdracht in strijd blijkt te zijn met overheidsvoorschriften, goede smaak of goede zeden, zonder dat opdrachtnemer enige vergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever.

6.6: in geval van no-show is opdrachtgever in alle gevallen verplicht zijn reserveringswaarde te betalen.

6.7: bedragen die opdrachtnemer met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de opdrachtgever te allen tijde volledig aan opdrachtnemer te worden vergoed.

 

Artikel 7: uitvoering van de overeenkomst

7.1: de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever opgegeven aantallen en omstandigheden en de aard van het evenement. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden en aard van het evenement, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

7.2: opdrachtnemer is verplicht om op de overeengekomen tijdstippen de overeengekomen diensten te verlenen, alsmede de overeengekomen faciliteiten ter beschikking te stellen en de overeengekomen spijzen en dranken te verstrekken van een hoeveelheid en kwaliteit zoals dat op de in het bedrijf van Villa de Proosdij gebruikelijke wijze.

7.3: de in artikel 7.2 genoemde verplichting geldt niet:

a. in geval van overmacht aan de zijde van opdrachtnemer;

b. indien opdrachtgever de betalingen niet tijdig heeft voldaan.

c. indien opdrachtgever op enige wijze niet voldoet aan al zijn verplichtingen uit welke hoofde dan ook jegens opdrachtnemer heeft.

7.4: opdrachtnemer is gerechtigd om het uitvoeren van haar verplichtingen achterwege te laten danwel te staken indien opdrachtgever zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van opdrachtnemer.

 

Artikel 8: aansprakelijkheid van opdrachtnemer

8.1: de uitsluiting van aansprakelijkheid in dit artikel geldt niet voor zover opdrachtnemer terzake het risico dat zich heeft gerealiseerd van een verzekeringsmaatschappij of derde een vergoeding heeft ontvangen.

8.2: opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen van opdrachtgever of derden.

 

Artikel 9: aansprakelijkheid van opdrachtgever en derden

9.1: Opdrachtgever en haar/zijn gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die door opdrachtnemer wordt geleden, ontstaan door wanprestatie en/of onrechtmatige daad, waaronder de overtreding van huisregels is begrepen.

 

Artikel 10: overmacht

10.1: als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van de opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd.

10.2: onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan opdrachtnemer gebruik maakt bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Artikel 11: kurkengeld en keukengeld

11.1: indien de opdrachtgever in de ruimten, daaronder begrepen de tuinen van opdrachtnemer drank nuttigt die niet door opdrachtnemer verstrekt is, is de opdrachtgever per fles een bedrag aan kurkengeld verschuldigd.

11.2: indien opdrachtgever in de ruimten, daaronder begrepen de tuinen van opdrachtnemer spijzen nuttigt die niet door opdrachtnemer verstrekt zijn, is de klant terzake een bedrag aan keukengeld verschuldigd.

11.3: de bedoelde bedragen worden vooraf overeengekomen.

 

Artikel 12: toepasselijk recht en geschillen

12.1: Geschillen voortvloeiende uit of met betrekking tot de overeenkomst / offertes, alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling worden beheerst door het Nederlandse Recht en zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Rechter in het Arrondissement Maastricht.

© Villa de Proosdij 2018  |  Disclaimer  |  Colofon